English Russian
Journal Title
Scientific journal of the
theoretical and applied
researches
The News of Altai State University
Print ISSN 1561-9443
On-line ISSN 1561-9451
Issues list
Content of 2-1(78) 2013
Arts
Culturology
Economy
Jurisprudence
Pedagogics
Philology
Philosophy
Psychology
Sociology
 
2-1(78)2013
Arts

A.N. Artemova
N.P. Zheleznikova
O.N. Kuznetsova
L.I. Nechvyadovich
A.L. Usanova
I.V. Shestakova
O.А. Vorsina
E.V. Peschanskaya
Culturology

T.A. Semilet
V.D. Spasov
Economy

L.A. Kapustyan, E.N. Sabyna
O.P. Osadchaya, D.V. Remizov
T.A. Rudakova, O.Yu. Rudakova
A.Ya. Trotskovsky, Yu.Yu. Nasemtseva
V.I. Belyaev
A.A. Martens
V.V. Mishchenko, I.N. Vorobyeva
I.S. Sokolova, A.V. Ovsyannikova
V.N. Strizhkina, I.V. Strizhkina
Jurisprudence

S.E. Voronin, M.N. Tokarev
V.K. Gavlo, A.A. Korchagin
S.I. Davidov, Yu.V. Denisenko
N.A. Dudko
Yu.A. Evstratova
I.M. Komarov, О.N. Komarov
V.S. Kurcheev, A.N. Pershin
M.A. Neymark
V.V. Polyakov
E.V. Pritkova
R.S. Sulipov
V.S. Udovichenko, V.K. Znikin
L.V. Cherepanova, D.V. Kim
Pedagogics

S.P. Grushevsky, N.Yu. Dobrovolskaya
G.V. Kravchenko
G.V. Lavrentyev, N.B. Lavrentyeva, O.V. Zatsepina
M.G. Minin, N.Yu. Vyuzhanina
M.G. Minin, A.V. Novoklinova
O.P. Morozova
V.S. Pakanova
O.А. Plotnikova
G.V. Pyshnogray, L.M. Bronnikova, E.N. Titova
E.A. Petukhova
M.N. Frolovskaya
Philology

S.M. Kozlova, Е.V. Belogurova
D.V. Maryin
D.F. Rakhimova
M.A. Flat
Yu.V. Yavinskaya
Philosophy

M.L. Zaytseva
V.V. Pasechnik
Psychology

O.A. Sagalakova, D.V. Truevtsev
I.A. Susanova
Sociology

O.E. Noyanzina
S.G. Maksimova, O.E. Noyanzina, D.A. Omelchenko, N.P. Gonchrova
G.A. Sagalakova
M.I. Cherepanova
E.N. Dronova, Yu.E. Rastov
I.L. Emelyanov
S.V. Borodulina
Print Edition of "The News of Altai State University" copyright 1996-2013 Altai State University.
All rights reserved. Any of parts of a journal or edition as a whole cannot be reprinted without the written sanction of the authors or publisher. On purchase of a journal to address to ASU publishing house:
Altai State University. 656039, 66 Dimitrova street, Barnaul, Russia. Telephone + 7 (3852) 366351.