English Russian
Journal Title
Scientific journal of the
theoretical and applied
researches
The News of Altai State University
Print ISSN 1561-9443
On-line ISSN 1561-9451
Issues list
Content of 3(17) 2000
Biology
Chemistry
Geography
 
3(17)2000
Biology

N.A. Vechernina, O.K. Tavartkiladze, S.V. Zharkova
N.L. Irisova, D.V. Ryzhkov, R.S. Sherbinin
V.B. Zuravlev
G.N. Miseiko, O.Y. Matveeva
V.D. Kiselev, A.A. Kondykov, Yu.G. Pomorova, A.V. Trebuhov, O.V. Filatova
O.O. Micheeva, V.D. Kiselev, N.G. Chorev
M.V. Yatsenko, N.Z. Kaigorodova
E.A. Sharlaeva, V.P. Vasiljev
O.O. Micheeva, V.D. Kiselev, O.V. Filatova, N.Ja. Varcentin, N.G. Chorev
O.M. Ulitina, V.D. Kiselev, E.V. Shapetko
Chemistry

T.A. Bondar, B.P. Shipunov
V.A. Batenkov
N.V. Moshcenskaya, I.V. Deryabina, E.I. Perov
M.K. Kotvanova, T.V. Larionova, N.N. Mitkovskaya
N.E. Strucheva, V.A. Novogenov
L.V. Scherbakova, B.I. Petrov, V.K. Chebotarev
N.A. Atomashco, T.C. Ivonina, I.E. Stas, B.P. Shipunov
Geography

N.N. Mikhailov
N.F. Charlamova
O.V. Otto, G.Y. Barishnikov
V.A. Yeliseev, Yu.N. Akulenko, A.V. Puzanov
Print Edition of "The News of Altai State University" © 1996-2010 Altai State University.
All rights reserved. Any of parts of a journal or edition as a whole cannot be reprinted without the written sanction of the authors or publisher. On purchase of a journal to address to ASU publishing house:
Altai State University. 656049, 66 Dimitrova street, Barnaul, Russia. Telephone + 7 (3852) 366351.