English Russian
Journal Title
Scientific journal of the
theoretical and applied
researches
The News of Altai State University
Print ISSN 1561-9443
On-line ISSN 1561-9451
Issues list
Content of Special Issue 1999
Botany
Ecology
Physiology of the man
Soil Science
Zoology
 
Special Issue1999
Botany

G.G. Sokolova
О.К. Tavartkiladze, N.A. Vechernina
Т.А. Terechina, Т.М. Kopytina, I.A. Mishina, V.G. Miroshkin
N.A. Usik
A.I. Shmakov, S.V. Smirnov
Ecology

М.V. Burmistrov, I.V. Kudryashova
N.Z. Kaigorodova, I.A. Akanina, N.A Olshevskaya, A.S. Eydukaitis, М.V. Yatsenko
А.N. Kuprijanov, J.N. Ishutin
А.N. Kuprijanov, S.В. Labaznikov
Physiology of the man

А.V. Kim, N.A. Klimoshenko, N.Р. Pryadunenko, S.A. Lyadova
N.V. Pleshkova, V.D. Kiselev
N.V. Pleshkova, A.A. Kondikov, V.D. Kiselev
О.V. Filatova, L.A. Chvorova, V.D. Kiselev, I.V. Neverova
Е.А. Sharlaeva, V.Р. Vasiljev, N.Z. Kaigorodova
A.S. Eidukaitis, N.Z. Kaigorodova
Soil Science

Zoology

N.L. Irisova, D.V. Rizhkov, К.S. Sherbinin
Yu.S. Korenkevich, N.N. Rheytskaya
I.V. Kudryashova, N.D. Ovcharenko
V.Yu. Petrov, A I. Inozemtsev
Е.V. Shapetko, О.М. Ulitina
Print Edition of "The News of Altai State University" © 1996-2010 Altai State University.
All rights reserved. Any of parts of a journal or edition as a whole cannot be reprinted without the written sanction of the authors or publisher. On purchase of a journal to address to ASU publishing house:
Altai State University. 656049, 66 Dimitrova street, Barnaul, Russia. Telephone + 7 (3852) 366351.